Ροή Άρθρων

Αίτημα για παρέμβαση της ΚΕΔΕ για την αποσαφήνιση του καθεστώτος και τη συνέχιση της ύπαρξης πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α.

PDF μορφή

                  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,    22 /03/2016

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               Αρ. πρωτ:   201

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

 

Κοιν

:

 

:

 

ΚΕΔΕ – Γραφείο Προέδρου        κ. Πατούλη

Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Δ.Ε.Υ.Α.  

 

Θέμα: «Παρέμβαση της ΚΕΔΕ για την αποσαφήνιση του καθεστώτος και τη συνέχιση της ύπαρξης πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, οι οποίες έχουν εφαρμογή και στην συγχώνευση των ΔΕΥΑ (παρ. 6 του ίδιου Νόμου), ορίζεται ότι η νέα ΔΕΥΑ που προκύπτει από τις συγχωνευμένες κοινωφελείς επιχειρήσεις υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευμένων επιχειρήσεων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1069/1980: «Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησοµένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια µίαν δεκαετίαν από τής 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόµενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκοµένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεων».

 Εν συνεχεία, με νομοθετικές ρυθμίσεις  παρατάθηκε ο χρόνος επιβολής του εν λόγω τέλους για μία δεκαετία από την κατά περίπτωση αρχική του λήξη με το  άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): «Παρατείνεται για µια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του προσθέτου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'και για μία ακόμη δεκαετία με  το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 (Α 102) : « Παρατείνεται για µία δεκαετία από την, κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α. , που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’».

Με το έγγραφο 15780/17-07-2015 το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαντώντας σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας παρείχε τις εξής διευκρινήσεις: «.......στο πλαίσιο των ανωτέρω, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, .....θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πέραν των προαναφερομένων και το γεγονός εάν και από πότε επιβλήθηκε το ειδικό τέλος 80% από την κάθε μία οικεία ΔΕΥΑ, ο χρόνος λήξης επιβολής του οποίου, κατά τα προαναφερόμενα, θα διαφοροποιείται κατά περίπτωση.....».

Ωστόσο,  η θέση  του Υπουργείου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με γνωμοδότηση του κου Ζυγούρη (στην ΔΕΥΑ Ερέτριας – Φεβρουάριος 2013) σύμφωνα με την οποία, ως χρόνος έναρξης επιβολής του ειδικού τέλους 80% μιας ΔΕΥΑ ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους  από την σύσταση της Νέας συγχωνευμένης επιχείρησης.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι μια ενδεχόμενη λήξη επιβολής του τέλους 80%, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα  για την βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ και θα  οδηγούσε  σε αναπτυξιακή στασιμότητα σε τοπικό επίπεδο, αφού τα  έσοδα που προέρχονται από την επιβολή του εν λόγω τέλους, κατευθύνονται στην χρηματοδότηση έργων μελετών, κατασκευών ή επέκτασης υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Βρίσκονται, δε,  σε εξέλιξη έργα για την επέκταση  των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω της αντικατάστασης, αποκατάστασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και οι  ΔΕΥΑ έχουν, ήδη, αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους. Άλλωστε, σε περίπτωση διάλυσης μιας ΔΕΥΑ, λόγω οικονομικής αδυναμίας, θα πρέπει ο οικείος Δήμος να αναλάβει τις ανωτέρω  υποχρεώσεις, πράγμα αδύνατο, λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Επειδή, λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν  υπάρχει σαφής νομοθετική κάλυψη των περιπτώσεων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που προήλθαν από συγχώνευση υπαρχουσών δημοτικών επιχειρήσεων προκαλλικρατικών δήμων ή από την εδαφική επέκταση προϋπαρχουσών επιχειρήσεων και με δεδομένο ότι ο χρόνος λήξης επιβολής του ειδικού τέλους συνδέεται άμεσα με τον χρόνο σύστασης της εκάστοτε ΔΕΥΑ, παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να δώσει μια σαφή οριζόντια οδηγία που θα προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο λήξης επιβολής του ειδικού τέλους 80% για τις ΔΕΥΑ.

 Επίσης για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να συνεχίσει να υφίσταται η επιβολή του ειδικού τέλους  80% και μετά την πάροδο της δεκαετίας και την λήξη επιβολής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ