Ροή Άρθρων

Έγγραφο προτάσεων της Π.Ε.Δ.στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία, 12/10/2021

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Αρ. πρωτ:  739

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

Λαμία – 35132

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς:

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Γραφείο Περιφερειάρχη, κ. Σπανού

 

2. Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Υπόψη Προϊσταμένου, κ. Λέμα

 

Θέμα: Προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

Σχετ.: Το αριθμ. 2149/1-10-2021 έγγραφο με τίτλο: «Διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης για το σχεδιασμό του προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περιόδου 2021-2027».

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και της αριθμ. 55/2021 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις, στο πλαίσιο της 2ης  διαβούλευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027:

1. Δεδομένου ότι στο σχέδιο της διαβούλευσης δεν υπάρχει χρηματοδοτική κατανομή σε επίπεδο δράσεων ή ομάδων δράσεων, προτείνουμε η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα να κατευθυνθεί στα εξής: ψηφιακή αναβάθμιση, υδρεύσεις, υγρά απόβλητα, αντιπλημμυρικά, πράσινα σημεία, οδικά έργα, αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, συνέχιση της λειτουργίας και ενίσχυση του ρόλου και του αντικειμένου των κοινωνικών δομών των Δήμων.

2. Στον Στόχο Πολιτικής (ΣΠ) 2 να συμπεριληφθούν:

i.   τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.

ii.  έργα υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Όπως αναφέρεται στο ΕΣΠΑ: μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές και κυρίως προμήθειες τοπικού χαρακτήρα θα δύνανται να υλοποιούνται και από τα ΠΕΠ εφόσον συνάδουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Περιφέρεια.

3. Χρηματοδοτική ενίσχυση του ΣΠ3 που αφορά μεταφορές. Οι προκλήσεις και τα αναγκαία έργα οδικών υποδομών στην Περιφέρεια απαιτούν την κατανομή ενός αρκετά μεγαλύτερου ποσού στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής. Στον ΣΠ3 πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση της αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Εύβοιας ή τουλάχιστον τμημάτων του.

4. Σε σχέση με τις δράσεις του ΕΚΤ+ προτείνουμε:

i.   την πρόβλεψη ύπαρξης ορισμένων δομών τουλάχιστον στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, πχ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Κέντρα για άτομα με alzheimer ή άνοια, Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), κ.α.

ii.  να ληφθεί μέριμνα για την κοινωνική ένταξη των ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων. Να υπάρξει συνεργασία της Περιφέρειας με εξειδικευμένους φορείς για να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλέγμα δράσεων.

iii. Να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία γραφείων απασχόλησης στους Δήμους, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, για να ενημερώνεται άμεσα και εύκολα ο δημότης για τις περιπτώσεις προσφοράς εργασίας που υπάρχουν.

5. Στον ΣΠ5:

i.   Συμφωνούμε με τη συνέχιση των Στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Απασχόλησης (ΣΒΑΑ) και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού και Πολιτιστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ii.  Να υπάρξει σαφής αναφορά στην ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας και να προβλέπεται συνέργια με τα Τομεακά Προγράμματα.

iii. Να υπάρξει απαραιτήτως πρόβλεψη για νέες ΒΑΑ στις δύο πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020, Καρπενήσι και Άμφισσα. Ο προϋπολογισμός των δύο νέων ΒΑΑ να είναι ισόποσος με τον προϋπολογισμό των στρατηγικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

iv. Να υπάρξουν ΟΧΕ για μειονεκτικές περιοχές. Μπορεί να αρεσκόμαστε στην ανάπτυξη των περιοχών με μεγάλες προοπτικές, αλλά παράλληλα θα πρέπει να στηρίξουμε και τις περιοχές που μειονεκτούν, για να αποφευχθεί η ερημοποίηση περιοχών και να δοθεί η δυνατότητα ισόρροπης ανάπτυξης.

v.  Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.

6. Στην προτεραιότητα της τεχνικής βοήθειας να προβλέπονται ως δικαιούχοι οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα για την ωρίμανση έργων. Το 50% της προβλεπόμενης κατανομής να κατευθυνθεί στους φορείς αυτούς.

Πέραν των προτάσεων που αναφέρονται αποκλειστικά στην εκπόνηση και τη διαμόρφωση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027, να κατατεθούν οι ακόλουθες προτάσεις, σχετικά με την ενεργοποίηση και την εν γένει υλοποίηση του ΣΠ5, ο οποίος αφορά κατ’ εξοχήν τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ως εξής:

i.   Να προβλέπεται η συμμετοχή της ΠΕΔ σε όλα τα εταιρικά σχήματα των διαδημοτικών ΟΧΕ και ΒΑΑ.

ii.  Για τις νέες ΟΧΕ και ΒΑΑ, πρέπει η εκπόνηση των στρατηγικών να γίνει το πρώτο έτος μετά την έγκριση του ΠΕΠ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να σχεδιάσουν και να ωριμάσουν τις παρεμβάσεις τους.

iii. Να χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης έως ένα ποσοστό 10% της δημόσιας δαπάνης της ολοκληρωμένης παρέμβασης. Οι μελέτες να συνδέονται απαραίτητα με έργο που θα περιλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση και θα υλοποιηθεί.

iv. Να υπάρχει πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης των φορέων υλοποίησης με ένα ποσό της τάξης του 1% της δημόσιας δαπάνης της ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Σχετικά με την ενίσχυση του ΣΠ3 (υποδομές μεταφορών), που προτείνουμε παραπάνω, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η γενναία αύξηση του προϋπολογισμού του, είτε στο παρόν στάδιο, είτε σε στάδιο μελλοντικής αναθεώρησης του Προγράμματος, κρίνουμε απαραίτητο να κινηθούμε συντονισμένα στη διεκδίκηση χρηματοδότησης έργων, όπως η κατασκευή του διαμήκη άξονα της Εύβοιας, η αναβάθμιση του διαγώνιου άξονα Μπράλου – Αντίρριου και η ολοκλήρωση της εθνικής οδού Λαμίας – Καρπενησίου, από το Τομεακό Πρόγραμμα Μεταφορών ή/και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η κατανομή ανά ΣΠ σχεδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και όχι από τη Διαχειριστική Αρχή της κάθε Περιφέρειας, σας καλούμε να συνεργαστούμε και να αναλάβουμε δράση για τη θεσμοθέτηση της απαραίτητης συμμετοχής των Περιφερειών και των Δήμων, μέσω των οικείων ΠΕΔ, στη διαδικασία κατανομής των πόρων ανά Στόχο Πολιτικής.

Τέλος, παρά τη σημαντική αύξηση των πόρων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2027, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η αποκατάσταση της  αδικίας που υπέστη η Περιφέρειά μας κατά τα τελευταία τουλάχιστον 14 χρόνια (2 προγραμματικές περίοδοι). Για να αποκατασταθεί η αδικία, πέραν του ΠΕΠ, θα πρέπει στη Στερεά Ελλάδα να διατεθούν επιπλέον πόροι, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε μέσω του ΠΔΕ (πλέον ΕΠΑ) και να υπάρξει διακριτό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης. Υπολογίζεται ότι στερηθήκαμε, αδίκως, λόγω της στρέβλωσης που δημιουργεί η άτυπη ΒΙΠΕ Οινοφύτων, που μας παρουσιάζει ως πλούσια Περιφέρεια, πόρους ύψους τουλάχιστον 400 εκ. €. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το ύψος του διακριτού Προγράμματος, που οφείλουμε να διεκδικήσουμε.

Παρακαλούμε για την ενσωμάτωση των προτάσεών μας στο τελικό σχέδιο του Προγράμματος και στον σχεδιασμό σας γενικότερα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ