Ροή Άρθρων

Πρόταση σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                      Λαμία,    1/02/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  89

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368                                           Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος &

Ε-mail : info@pedstereas.gr                                       Ενέργειας, κ. Σκρέκα

                                                            

 

Θέμα: «Πρόταση σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής».

  

Κύριε Υπουργέ,

 Με προηγούμενα έγγραφά μας, σας έχουμε γνωστοποιήσει τις απόψεις και τις θέσεις των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας για την  επιβολή του τέλους ταφής στερεών απορριμμάτων.

Σας έχουμε παραθέσει επιχειρήματα, τα οποία δεν τεκμαίρονται αλλά αποτελούν γεγονότα.

Είχαμε ζητήσει τη μη επιβολή του τέλους ταφής έως τουλάχιστον το πέρας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι τις 31.12.2023, προκριμένου να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής των Δήμων μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Κύριε Υπουργέ, είμαστε σίγουροι ότι αντιλαμβάνεστε τη βασιμότητα των επιχειρημάτων και της πρότασής μας και για μία ακόμη φορά σας ζητούμε να την εξετάσετε θετικά.

Δεδομένου ωστόσο ότι κι εμείς από πλευράς μας, κατανοούμε ότι αποτελεί ευρωπαϊκή αλλά και εθνική προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και η μεγιστοποίηση των υλικών που προωθούνται για επανάχρηση προτείνουμε, εναλλακτικά, τα χρήματα που αντιστοιχούν στο τέλος ταφής για τον κάθε Δήμο, να παραμένουν στον Δήμο, με την υποχρέωση να διατεθούν αποκλειστικά για δαπάνες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

  

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ