Δραστηριότητες

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

PDF μορφή

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τα κοινωνικά προγράμματα των ΟΤΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ