Ροή Άρθρων

Προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα ο

PDF μορφή

                  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    08/05/2017

           ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   469

 

Δ/νση       : Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                           

                   Λαμία – 35100                                 

Τηλ.           : 22310 27368

Φαξ           : 22310 24428

Ε-mail       : info@pedstereas.gr

                                                                          Προς :  Υπουργό Εσωτερικών                            

                                                                                      κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                                                       Σταδίου 27                                 

                                                                                       10183 Αθήνα

                                                                         Κοιν :    1. ΚΕΔΕ (ηλεκτρονικά)                           

                                                                                      2. Δήμους Στερεάς Ελλάδας (ηλεκτρονικά)

 


Θέμα: «Προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις” (Πολυνομοσχέδιο)».

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. και τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας θα ήθελα να σας μεταφέρω την κοινή μας αντίληψη και την αναγνώριση του γεγονότος ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και δίνει καίριες λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης και εποπτείας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας προτείνουμε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία τουλάχιστον, διατάξεις που δημιουργούν ουσιαστική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, θεωρούμε αποφασιστικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους μας, να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο αυτό μέτρα, που θα λύσουν ακόμη περισσότερα ζητήματα, τα οποία δυσκολεύουν το έργο μας, δημιουργούν οικονομικές επιβαρύνσεις, λειτουργικά προβλήματα, ενώ παράλληλα επηρεάζουν άμεσα τη ζωή ή ακόμη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και την ασφάλεια των δημοτών μας, όπως θα δείτε στη συνέχεια.

Δεδομένου, ότι οι προτάσεις μας στο σύνολό τους αποτελούν μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονταν σε προηγούμενες εκδόσεις του νομοσχεδίου «σκούπα» ή ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την ΚΕΔΕ ή/και τις ΠΕΔ σε προγενέστερες φάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει ήδη πλήρης ανάλυση και τεκμηρίωση και θεωρούμε πως με τη δική σας σύμφωνη γνώμη μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα και να αποτελέσουν τμήμα του παρόντος σχεδίου νόμου.

Πιο συγκριμένα προτείνουμε:

Α. Τη συμπερίληψη των κάτωθι διατάξεων (με τις τελικές παρατηρήσεις των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ), που αποτελούσαν τμήμα του προηγούμενων εκδόσεων του νομοσχεδίου που κατέθεσε προς διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών στο προωθούμενο σχέδιο νόμου:

 1. Άρθρα 1-11, για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ[1].
 2. Άρθρο 18, για τις πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης[2].
 3. Άρθρο 47[3], για τη λειτουργία κοιμητηρίων. Προτείνεται η απόδοση της αρμοδιότητας για την αφή των κανδηλίων σε δημοτικά κοιμητήρια στους οικείους Δήμους.
 4. Άρθρο 66[4], για το αντισταθμιστικό τέλος υπέρ δήμων για τη χρήση υδάτων τεχνητών και φυσικών ταμιευτήρων.

B. Την προσθήκη, στο προωθούμενο σχέδιο νόμου, των παρακάτω διατάξεων που αποτελούν πάγια αιτήματα της αυτοδιοίκησης και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακράς διαβούλευσης με την εκάστοτε ηγεσία και τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείο:

 1. Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών.
 2. Θεσμοθέτηση και απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων
 3. Τήρηση του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για τους ΚΑΠ.
 4. Απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων και έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. παιδικές χαρές) και συμμετοχή της Τ.Α. στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).
 5. Άρση καταλογισμών αιρετών για νομιμοποιημένες αποφάσεις δαπανών.
 6. Κατάργηση προμήθειας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις επιχορηγήσεις από ΚΑΠ.
 7. Άμεση νομοθετική επίλυση του ζητήματος περί παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους, επανενεργοποίηση της διαδικασίας νομιμοποίησης των έργων και ακύρωση των προστίμων που έχουν επιβληθεί.
 8. Αποζημίωση των Δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε άλλα όργανα πλην του Δημοτικού Συμβουλίου (οικονομική επιτροπή, Ποιότητας Ζωής, επιτροπές και συμβούλια ΝΠΔΔ κλπ).
 9. Κατάργηση συγκεκριμένων άρθρων από το νόμο για τις βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ.
 10. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της ΚΕΔΕ στον νόμο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4440/2016) και κυρίως σε ότι αφορά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4, η «γνώμη» να αντικατασταθεί από «σύμφωνη γνώμη», προκειμένου να συνεχίσουν οι Δήμοι μας να είναι λειτουργικοί.
 11. Κατάργηση ειδικής διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 για την απόσπαση υπαλλήλων από και προς την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ. Προτείνουμε να ισχύσει ο κανόνας, δηλαδή τη μισθοδοσία να καταβάλλει ο φορέας υποδοχής.[5]
 12. Η επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των μισθώσεων ακινήτων του Δήμων θα πρέπει να επιτρέπεται και να καθορίζεται αυστηρά με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων.
 13. Ανάθεση στους Δήμους της αρμοδιότητας συντήρησης και επισκευής αναμεταδοτών τηλεοπτικού σήματος[6].
 14. Παροχή στους Δήμους της δυνατότητας προμήθειας και χρήσης μέσων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων[7].

Θεωρούμε δεδομένη την πρόθεσή σας για συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να δώσουμε από κοινού καίριες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί μας και κυρίως οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ευελπιστούμε για μια θετική αντιμετώπιση της πρότασής μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Απόδοση της αρμοδιότητας για την αφή των κανδηλίων  σε δημοτικά κοιμητήρια στους Δήμους.

Το ζήτημα της αφής των κανδυλίων στα δημοτικά κοιμητήρια έχει αποτελέσει αντικείμενο νομικής αμφισβήτησης και συνακόλουθα ανάπτυξης φαινομένων αισχροκέρδειας, αταξίας και οικονομικής εκμετάλλευσης από ιδιώτες με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία των Δήμων αλλά και τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας και της ορθής και σύμφωνης με ιδιαιτερότητα του χώρου διαχείρισης. Η αμφισβήτηση της αρμοδιότητας των Δήμων να ασκούν ή να αναθέτουν την υπηρεσία της αφής των κανδυλίων μπορεί να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ή αντιφατικών ερμηνειών.

Με  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ - οικονομική βιωσιμότητα και  αυτοτέλεια ΟΤΑ  – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις  θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», που τέθηκε σε διαβούλευση από την  16 Ιουνίου 2015, για να τύχει σχολιασμού μέχρι την 19 η Ιουνίου 2015,   είχε ενταχθεί διάταξη που αφορούσε την απόδοση της αρμοδιότητας για την αφή των κανδηλίων  σε δημοτικά κοιμητήρια στους οικείους Δήμους.

Συγκεκριμένα η διάταξη αυτή (άρθρο 47 του Σχεδίου Νόμου) όριζε ότι:  “Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ …) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής :  «4. α. Η περιποίηση των τάφων, η αφή καντηλιών και οι συναφείς προς τα ανωτέρω εργασίες εντός των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων, πέραν της ιδιωτικής εκδηλώσεως ευλαβείας, όταν ανατίθενται σε τρίτους, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο συγγενείς ή μη των νεκρών, αποβλέπουν σε σκοπό που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, έναντι καταβολής σε αυτές δικαιωμάτων ή τελών, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διέπονται αντίστοιχα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος. β. Η ανάθεση, εκ μέρους του Δήμου, της παροχής κάποιων ή όλων των ως άνω εργασιών σε  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ορισμένο χρόνο, γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό  διεξαγόμενο με βάση τις εκάστο τε ισχύουσες διατάξεις και τη σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης».

Στη δε αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου αναφέρονται για την προτεινόμενη διάταξη: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 47, αποσαφηνίζεται το καθεστώς λειτουργίας των κοιμητηρίων και ο χαρακτήρας της ανάθεσης απόδοσης τιμής προς ορισμένο νεκρό ως σκοπού μετέχοντος του δημόσιου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται ενδεικτικά στην απόδοση τιμής στους νεκρούς, καθώς και στη μέριμνα για ευταξία και ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων ενόψει των παραδεδομένων ταφικών συνηθειών και εθίμων. Βάσει δε αυτού, αποσαφηνίζεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες ανήκουν στις αρμοδιότητες των Δήμων, ενώ τυχόν παραχώρησή τους σε τρίτους γίνεται με διαγωνισμό κατά την κείμενη νομοθεσία και με σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης».

Η διάταξη αυτή επίλυε ένα σημαντικό νομικό ζήτημα και άνοιγε τον δρόμο για να επιβληθεί η τάξη στα δημοτικά κοιμητήρια αλλά και να αποκτήσουν οι Δήμοι επιπλέον έσοδα έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες βελτίωσης των υποδομών  τους στα δημοτικά κοιμητήρια.    Μάλιστα κατά τη διαβούλευση είχε σωστά προταθεί η συμπερίληψη διάταξης με την οποία η άσκηση της αρμοδιότητας θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ανατεθεί με προγραμματική σύμβαση και σε Δημοτική Επιχείρηση, είτε κοινωφελή είτε μονομετοχική Α.Ε. Διαχείρισης δημοτικής ακίνητης περιουσίας ( Βλ. σελ 87-88 της Έκθεσης Δημόσιας Διαβούλευσης).

Έκτοτε, παρότι έχουν τελεσφορήσει αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης η συγκεκριμένη διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε σε Σχέδιο Νόμου και δεν έχει προχωρήσει.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Άρθρο 66 «Αντισταθμιστικό τέλος υπέρ δήμων για την χρήση υδάτων τεχνητών και φυσικών ταμιευτήρων».

 1. Ο φορέας διαχείρισης υδάτων τεχνητών και φυσικών ταμιευτήρων, που υδροδοτεί την Περιφέρεια Αττικής, θα καταβάλλει τίμημα υπέρ των Δήμων, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ταμιευτήρες, από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Το σχετικό τίμημα, καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 0,01 ευρώ, για κάθε κυβικό μέτρο ακατέργαστου ύδατος επιφανειακών υδάτινων πόρων που λαμβάνεται από τους ταμιευτήρες προς περαιτέρω εκμετάλλευση από τον φορέα διαχείρισης. Η ποσότητα ύδατος που λαμβάνεται από κάθε ταμιευτήρα, προκύπτει από τη διαφορά της πραγματικής εκροής από αυτόν αφαιρούμενης της εισροής από τον προηγούμενο ταμιευτήρα.

Σε κάθε Δήμο με βάση τα κυβικά μέτρα ύδατος που αντιστοιχούν στον ταμιευτήρα, ο οποίος βρίσκεται στην εδαφική του περιφέρεια, θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο τίμημα. Σε περίπτωση όμορων Δήμων, που τους ανήκει διοικητικά κοινός ταμιευτήρας, η καταβολή του ως άνω ορισθέντος τιμήματος επιμερίζεται, σύμφωνα με την επιφάνεια του ταμιευτήρα που αντιστοιχεί στον κάθε Δήμο.

 1. Οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στους αντίστοιχους υδρομετρητές του φορέα διαχείρισης, για τις ποσότητες ύδατος που αντλούνται από τους ταμιευτήρες, ως εκροές και εισροές.
 2. Το σχετικό τίμημα, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος, καταβάλλεται ανά τετράμηνο στους οικείους Ο.Τ.Α..
 3. Η αναπροσαρμογή του σχετικού τιμήματος θα γίνεται ανά 5ετία, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΔΕ ή ΠΕΔ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν. 3801/2009

Για την απόσπαση υπαλλήλων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ προς τους Δήμους και αντίστροφα βρίσκονται σε ισχύ δύο παράλληλες διατάξεις. Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007, η οποία ρυθμίζει ad hoc την απόσπαση  από τους Δήμους  προς ΚΕΔΕ και ΠΕΔ και η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3801/2009, η οποία ρυθμίζει την απόσπαση προς τους φορείς του δημοσίου τομέα και αντίστροφα.

Η πρώτη διάταξη «σιωπά» ως προς τον φορέα που αναλαμβάνει την μισθοδοτική δαπάνη, ενώ η δεύτερη ορίζει μονοσήμαντα ότι η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει την ΚΕΔΕ ή τις ΠΕΔ (ακριβώς ΚΕΔΚΕ ή ΤΕΔΚ).

Υπογραμμίζεται ότι ο γενικός κανόνας που ισχύει και σύμφωνα με τον ν.4440/2016 είναι η ανάληψη της μισθοδοτικής δαπάνης από τον φορέα υποδοχής.

Στην πράξη η εφαρμογή  της ειδικής διάταξης του ν. 3801/2009 δύναται να έχει δυσμενείς συνέπειες για την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, διότι ρητά αναλαμβάνει την δαπάνη η ΚΕΔΕ ή η ΠΕΔ ακόμη και όταν ο υπάλληλος της αποσπάται σε φορέα του δημοσίου τομέα. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στις αποσπάσεις από την ΠΕΔ σε Δήμο μέλος της ή μη, γεγονός που είναι ανασταλτικός παράγοντας για την απόσπαση υπαλλήλου της ΠΕΔ ή της ΚΕΔΕ σε οιονδήποτε Δήμο.

Με την παρούσα προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009, έτσι ώστε η δαπάνη μισθοδοσίας να μπορεί να βαρύνει τον φορέα υποδοχής εφόσον αυτός το αποδέχεται γεγονός που θα εκτιμάται κατά τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ή ΠΕΔ ή του αντίστοιχου αρμοδίου οργάνου του φορέα του δημόσιου τομέα όταν εργαζόμενός του αποσπάται στην ΚΕΔΕ ή ΠΕΔ.

Ειδικότερα με την ισχύουσα παρ. 5 του άρθρου 3801/2009 ορίζεται ότι : “Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένιος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.Δ.Κ. αντιστοίχως”.

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

 «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ΄υλην αρμοδίου Υπουργού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και των Π.Ε.Δ. επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων  (Π.Ε.Δ.) για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για το απόσπασμα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει τον φορέα υποδοχής, με τη σύμφωνη γνώμη του».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη διάταξη του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζεται ότι:

 «Ι. Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».

Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

«γ) Ποιότητας Ζωής των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

«1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά …»

«στ) Παιδείας, Πολιτισμού…»

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων:

α) Του άρθρου 15 του Συντάγματος,

β) Του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 159)

γ) Του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄, 262), η ραδιοτηλεόραση, μέσω της οποίας μεταδίδονται πληροφορίες, ειδήσεις και προϊόντα του λόγου και της τέχνης, έχει σημαντικότατη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή και ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν προάγει τα πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των αποδεκτών.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά στους Δήμους, οι οποίοι εξ αιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, βρίσκονται σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα ορεινές, παραλιακές ή/και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και πλησίον της συνοριακής γραμμής της χώρας με άλλα κράτη και για τους λόγους αυτούς είναι δυσχερής και προβληματική η μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος και η πρόσβαση στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών, νομίμως λειτουργούντων σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Η αναμετάδοση τηλεοπτικού σήματος εμπίπτει στους σκοπούς των Δήμων που συναρτώνται με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους, την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και την ικανοποίηση του αυτονόητου δικαιώματος της ενημέρωσης, ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της τηλεοπτικής κάλυψης των περιοχών που βρίσκονται εντός των ορίων τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το σύνολο των Δήμων και κυρίως οι ορεινοί, οι παραλιακοί, καθώς και αυτοί που βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή, δύνανται να προμηθεύονται υλικά και να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής για υφιστάμενους αναμεταδότες ραδιοτηλεοπτικού σήματος, νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και τοπικής εμβέλειας, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τις διατάξεις των παρ. 2, 4, 5 και 8, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012), προκύπτει η υποχρέωση των Δήμων για την περισυλλογή και μεταφορά προς φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ` οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφής στον ιδιοκτήτη  τους.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή  ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου.

Από την εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω διατάξεων προέκυψε αδυναμία εφαρμογής του Νόμου, διότι η περισυλλογή κυρίως των βοοειδών είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση όπλου με αναισθητικά βλήματα για προσωρινή αναισθησία, προς το σκοπό μεταφοράς σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο που προβλέπεται από την παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012. Τα βοοειδή λόγω του τεράστιου όγκου, δύναμης και βάρους τους (ο μέσος όρος βάρους είναι 300 κιλά), δεν είναι δυνατόν να περισυλλεχτούν με κανένα άλλο τρόπο χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των μελών των συνεργείων που προβλέπονται από την παρ. 4, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012, εκτός της προσωρινής αναισθησίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι δήμοι που υποχρεούνται από τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 να μεριμνούν για την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, δύνανται να προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες όπλα με αναισθητικά βλήματα, καθώς και αντίστοιχα φυσίγγια, αποκλειστικά για την περισυλλογή των ζώων αυτών. Η χρήση του όπλου θα γίνεται από τον κτηνίατρο που υπηρετεί ή είναι συμβεβλημένος με τον οικείο δήμο. 

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 



[1] Νομοσχέδιο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων  Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/ypes/?p=4385 – Διαβούλευση 26 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 2016.

[2] Νομοσχέδιο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων  Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/ypes/?p=4385 – Διαβούλευση 26 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 2016.

[3] Νομοσχέδιο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ –οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων» http://www.opengov.gr/ypes/?p=2813 – Διαβούλευση 16-19 Ιουνίου 2015 (Το συγκεκριμένο άρθρο αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση το 2016).  Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

[4] Τελικό νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών, Οκτώβριος 2016. Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

[5] Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

[6] Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα IV του παρόντος.

[7] Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα V του παρόντος.