Ροή Άρθρων

Οι προτάσεις και θέσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ενόψει της προσυνεδριακής συνάντησης της ΚΕΔΕ στον Βόλο

PDF μορφή

ΠΡΟΣ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 106 78 Αθήνα

ΚΟΙΝ: 1. κ. Πατούλη Γεώργιο, Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Πρόεδρο Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

2. κ. Μελετίου Νικόλαο, Δήμαρχο Ασπροπύργου Πρόεδρο Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας

 

«Προτάσεις και θέσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ενόψει της προσυνεδριακής συνάντησης για την Απασχόληση, την Κοινωνική Οικονομία, την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου, στον Βόλο».

 Με δεδομένο τον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα ζητήματα της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της απασχόλησης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε να καταθέσει στην Προσυνεδριακή Συνάντηση της ΚΕΔΕ στο Βόλο, τις προτάσεις και τις θέσεις της στους συγκεκριμένους τομείς, έτσι ώστε να συμβάλει στη χάραξη των πολιτικών από την ΚΕΔΕ εν όψει του ετήσιου Τακτικού της Συνεδρίου της που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαίου και στο πλαίσιο της διεκδίκησης επίλυσης των προβλημάτων αυτών από την Κεντρική Διοίκηση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συμφωνεί με τις θέσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων Επιτροπών της ΚΕΔΕ και συμπληρωματικά σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτείνει τα παρακάτω:

1. Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια

Άμεση προκήρυξη δράσεων ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας (health safety net) και δυνατότητας ιατρικής κάλυψης για όλους (μέσω health voucher). Λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ατόμων ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούμε ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε μία σειρά από υπηρεσίες (π.χ. υγείας, κοινωνικές), με αποτέλεσμα να περιθωριοποιείται συνεχώς. Συνεπώς, σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους φορείς. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ και θα πρέπει να ενισχυθεί το προβλεπόμενο προς διάθεση ποσό, έτσι ώστε να επωφεληθεί το σύνολο των συνανθρώπων μας που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Διεύρυνση των δωρεάν ιατρικών καλύψεων. Προτείνεται να συμπεριληφθούν τα έξοδα φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα έξοδα οδοντιατρικών επεμβάσεων και τα έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων.

Πλήρης χαρτογράφηση των μονάδων υγείας και κοινωνικών υποδομών έτσι ώστε να προκύψει ένας επικαιροποιημένος χάρτης και βάσει αυτού να μελετηθούν οι ανάγκες και στη συνέχεια να καταρτιστεί ο μελλοντικός σχεδιασμός.

Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με :στελέχωση των δομών με ικανό αριθμό γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού με παράλληλη παροχή κινήτρων για να εξασφαλίζεται σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία των δομών. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Προμήθεια των μεγάλων νοσοκομείων της Περιφέρειας με σύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, μηχανήματα αιμοκάθαρσης, υπέρηχοι κτλ) και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού/ χειριστών, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να εξυπηρετείται στην πόλη της περιοχής του.

Δημιουργία κοινωνικών ιατρείων, με τη μορφή πολυιατρείων, με σύμπραξη όμορων Δήμων, όπου δεν υπάρχουν δομές. Δυνατότητα συνταγογράφησης σε ιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες σε κοινωνικά ιατρεία.

2. Απασχόληση & Κοινωνική Οικονομία

Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ προκειμένου:

α) Να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

β) Να αφορούν δυνητικά μεγαλύτερο τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

γ) Να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διατηρησιμότητα των νέων θέσεων εργασίας με θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

δ) Προσανατολισμός του μεγαλύτερου μέρους των προϋπολογισμών των προγραμμάτων στην δημιουργία θέσεων εργασίας και μετατόπιση σε δεύτερο πλάνο των υποστηρικτικών δράσεων, όπως δικτύωση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση κτλ.

Ενίσχυση της κουλτούρας της οικιακής οικονομίας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο αναμένεται να προκύψει κατ’ αρχήν ένα συμπληρωματικό εισόδημα καθώς τα μέλη των νοικοκυριών θα καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με μικρότερο κόστος, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματα δύνανται να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα κυρίως σε επίπεδο απασχόλησης.

Συμμετοχή της ΠΕΔ και των Δήμων στη διαμόρφωση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την εδαφική ανάπτυξη καθώς αποτελούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους μεγαλύτερους γνώστες των αναγκών του τόπου. Οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα είναι κάποια τοπικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν δράσεις αναβάθμισης των Δημοσίων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξης και κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων, ανάπλασης περιοχών, ανάδειξης μνημείων και πολιτιστικών χώρων κ.α. Σε περίπτωση που η ολοκληρωμένη παρέμβαση θα αφορά αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας έμφαση θα δίδεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα και την συνολική αναβάθμιση του αγροτικού χώρου.

Εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των Δήμων της Περιφέρειας στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την εδαφική ανάπτυξη. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Στερεά Ελλάδα παρέμεινε αποκλεισμένη από μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) λόγω κατάταξης της στην κατηγορία «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση (στόχος 2)». Στο νέο Πρόγραμμα η Στερεά Ελλάδα ανήκει στις «Περιφέρειες σε μετάβαση» και θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της σε όλες τις δράσεις ΕΚΤ που προκηρύσσονται στη χώρα ή εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης όλων των δράσεων, το συγκεκριμένο ποσό να καταβάλλεται από εθνικούς πόρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών.

Άμεση προκήρυξη δράσεων, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την στήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων στοχεύει πρωταρχικά στην παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία και δευτερευόντως στην επιδίωξη κέρδους.

Δημιουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας στους Δήμους σε σύμπραξη με τα Επιμελητήρια για την εξυπηρέτηση ανέργων ή χαμηλοεισοδηματιών, με παράλληλη παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, έχοντας οικοδομήσει μια αρμονική και ουσιαστική συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα στελέχη της ΚΕΔΕ, παραμένει αφοσιωμένη στον βασικό της στόχο που δεν είναι άλλος από την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας, έτσι ώστε να ενισχύσει την συλλογική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης για την ευημερία του τόπου και των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλες οι θεματικές επιτροπές και με ορίζοντα το Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη ενός πλήρους σχεδίου δράσης, που θα στοχεύει στην χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας. Βασικά συστατικά του σχεδίου αποτελούν αφενός η ανάδειξη και η ιεράρχηση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους Δήμους και τους δημότες τους και αφετέρου η διαμόρφωση σαφών και εμπεριστατωμένων λύσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος Ορχομενού