Ροή Άρθρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION"»

PDF μορφή

Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων

"ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ-PARACTION"

 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση : Λαμία,  Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

Λαμία   14 - 7 - 2017

Ταχ. Κώδικας : 351 32

 

Αρ. Πρωτ.:   5

Πληροφορίες :  Κονιαβίτης Γεώργιος

 

 

Τηλέφωνο       :  2231027368

Προς

Γραφεία Συμβούλων - Μελετητικά  Γραφεία

Fax                 :  2231024428

 

 

E-mail: g.koniavitis@pedstereas.gr

 

 

      

 

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION"»  της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία  "Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων" και το διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION".

Έχοντας υπόψη :

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 5 «Χαρακτήρας του Δικτύου» του καταστατικού.

2.      Την με αριθμ. 4-6 απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου πόλεων παράκτιον-paraction.

Σας καλούμε να υποβάλετε έως την 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:   

 1. Οικονομική Προσφορά (σε φάκελο σφραγισμένη) βάση του εντύπου του παραρτήματος της παρούσας,  για το έργο με τίτλο “Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίουτου ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION” που χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
 2. Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα (περιγραφική έκθεση & βιογραφικά στελεχών)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει κατάλληλη και επαρκή Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από μόνιμο ή περιστασιακά συνεργαζόμενο εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό,  για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να διαθέτει στελέχη, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και σε θέματα δημόσιας διοίκησης.

 Η ομάδα έργου κατ’ ελάχιστο θα αποτελείτε από:

Συντονιστής – ΠΕ με Αποδεδειγμένη 12 έτη εμπειρία σε Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Παρακολούθηση Υλοποίησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων

Μέλη Ομάδας Έργου:

ΠΕ Οικονομολόγος με αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό Προγραμματισμό Παρακολούθηση και Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΕ Οικονομολόγος με αποδεδειγμένη 10 έτη εμπειρία στον Σχεδιασμό Προγραμματισμό Παρακολούθηση και Υλοποίηση έργων ΟΤΑ Α & Β βαθμού

ΠΕ Μηχανικών – Περιφερειακής Ανάπτυξης με αποδεδειγμένη 10 έτη εμπειρία

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με 10ετή εμπειρία

ΠΕ Χωροτακτών –Πολεοδόμων με 10 έτη εμπειρία

ΠΕ Γεωπόνων – Γεωτεχνικού με 10 έτη εμπειρία

ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολόγος) με 10 έτη εμπειρία

ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ Τεχνικής - Γραμματειακής Υποστήριξης με 10 έτη εμπειρία

Επιπρόσθετο προσόν της ομάδας έργου και των συμμετεχόντων κρίνεται η εμπειρία σε διακρατικά έργα, σε υποστήριξη έργων ΟΤΑ Α & Β βαθμού καθώς και η υλοποίηση έργων και δράσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα με Κοινωνικούς Φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Στη στελέχωση του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.

 

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με πρόβλεψη επέκτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.

Με νεότερη οδηγία δύναται να τροποποιηθεί το ανωτέρω χρονικό σημείο σε περίπτωση καθυστερήσεων στην πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών και την κατανομή των νέων πόρων στα Προγράμματα.

 

Τόπος υλοποίησης του έργου

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου (εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να γίνουν στα γραφεία του), θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, με χρήση δικής του υλικοτεχνικής υποδομής, τυχόν αναγκαία ταξίδια στο εξωτερικό ή και πολυήμερη διαμονή εκτός έδρας του αναδόχου και στελεχών του θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, με πρότερη έκδοση σχετική απόφασης του ΔΣ και προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών και έκθεσης πεπραγμένων του αναδόχου.

 

Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα υποβολής τους

(Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών)

Π 1: Προ  – Σχέδιο Στρατηγικού Προγράμματος του Φορέα για την περίοδο 2017 – 2030 (σε μορφή 1ης  μηνιαίας έκθεσης) 

Π 2: Ενδιάμεση  Έκθεση Προόδου (σε μορφή 2ης μηνιαίας έκθεσης).

Π 3: Τελικό Σχέδιο Στρατηγικού Προγράμματος του Φορέα για την περίοδο  2017 – 2030 (Παράδοση σε μορφή 3ης μηνιαίας έκθεσης μετά την έγκριση του σχετικού προγράμματος από το όργανο Διοίκησης του Φορέα)

Οι Μηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου (ημερολογιακού) από την λήξη του μήνα.

Π 4: Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβούλου, σε σχέση με την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και στην παροχή λοιπών adhoc υπηρεσιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου.

Η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία  λήξης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

 

Προϋπολογισμός του Έργου

Η συνολική αξία της προσφοράς, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του υποέργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά :

 • Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος
 • Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή προς τα πάνω, της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε παραδοτέου.

 Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ως εξής:

 1. Ποσοστό 30% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού μετά την παράδοση του πρώτου παραδοτέου.
 2. Ποσοστό 30% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού μετά την παράδοση του  δεύτερου παραδοτέου.
 3. Ποσοστό 30% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού μετά την παράδοση του τρίτου παραδοτέου.

Οι Μηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου (ημερολογιακού) από την λήξη του μήνα.

 4. Αποπληρωμή (ποσοστό 10% του τιμήματος  επί του συμβατικού ποσού, μετά την παράδοση του τέταρτου παραδοτέου και το αντίστοιχο πρακτικό  παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου.

Η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την  ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

Κάθε μία, από τις παραπάνω πληρωμές θα γίνεται, με την παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.

Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατόπιν πρόσκλησής τους, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης.

*Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας (www.pedstereas.gr) αλλά και στις ιστοσελίδες των Δήμων πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση

 

Ο Ταμίας

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας 

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

Πιλάλα Τσακίρη Τριαντ.

Ευσταθίου Σπανού Ελένη

Λιόλιος Νικόλαος

 

 

 

 

 

Ανήκει στην Προκήρυξη   5 / 14-7-2017


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :  5 / 14-7-2017

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Τιμή μονάδας (€)

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

(Επί τοις εκατό %)

Προσφερόμενη τιμή (€)

 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

24%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.    (αριθμητικώς)

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.    (ολογράφως)

 

       

 

                                                                                                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

                                                                                                  (υπογραφή   σφραγίδα)

 

 

 Παράρτημα: Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ

:

Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

:

Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του Φορέα

*επισυνάπτεται αναλυτική τεχνική περιγραφή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:

Ίδιοι πόροι

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

:

15.000,00 €

Φ.Π.Α.

:

24%

CPV

:

 75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

:

07 Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

:

Δύο (2) πλήρεις φάκελοι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

:

Βάσει της προβλεπόμενης Φορολογικής Νομοθεσίας

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:

α) στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

β) σους διαδικτυακούς τόπους των Δήμων πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών (αντικείμενο του έργου του τεχνικού συμβούλου) βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί  το έργο

 Α.  Φυσικό αντικείμενο

Ο σύμβουλος θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στον Φορέα με επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων» που αφορούν στη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 2017-2030.

Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα αλλά και/ή με την ομάδα έργου που, αν κριθεί απαραίτητο θα υποδειχθεί από της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε αντικείμενα όπως:

 1. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της περιόδου 2017-2030,  των παράκτιων και παρόχθιων περιοχών, μελών του Δικτύου, σε περιφερειακό επίπεδο (κατευθύνσεις περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής) σε σχέση με τους σκοπούς και στόχους του Δικτύου όπως αυτοί περιγράφονται στο Ιδρυτικό Καταστατικό Σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του,

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

 1. Προσδιορισμός Περιοχής Παρέμβασης με στοιχεία και δεδομένα Χωροταξικά και Δημογραφικά της Περιοχής Παρέμβασης / Δήμο και συγκεντρωτικά
 2. Αποτίμηση Προηγούμενων Παρεμβάσεων στην Περιοχή
 3. Πίνακας εκτελεσθέντων έργων στις περιοχές παρέμβασης
 4. Συγκέντρωση & κωδικοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων και Προτάσεων έργων για την Περιοχή
 5. Πίνακες προτεινόμενων έργων από Επιχειρησιακά και προτάσεις φορέων για τις περιοχές παρέμβασης
 6. Προσδιορισμός και προτεραιοποίηση αναγκών ως προς Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες όπως προσδιορίζονται στο Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του
 7. Πίνακας Αντιστοίχισης προτεινόμενων έργων σε φθίνουσα κατάταξη με τον βαθμό συνάφειας ως προς Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες
 8. Ανάλυση SWOT - Πίνακας Ανάλυσης Δυνατών Αδύνατων σημείων Ευκαιριών και Απειλών
 9. Εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής περιοχών
 10. Συγκριτικός Πίνακας αντιστοίχισης κριτηρίων επιλογής περιοχών
 11. Στρατηγικοί στόχοι
 12. Πίνακας και τεκμηρίωση Στρατηγικών Στόχων
 13. Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες /  Πίνακας Θεματικών Στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων με τεκμηρίωση
 14. Τύποι Δράσεων - Πίνακας προσδιορισμού τύπων προτεινόμενων δράσεων και τεκμηρίωση

 

 1. Η συλλογή πρωτογενών ή / και δευτερογενών στοιχείων σε επιμέρους θεματικούς στόχους και η σύνταξη εκθέσεων παρουσίασης και αξιολόγησης (εκθέσεις εξειδικεύσεις θεματικών στόχων)
 2. Η προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο  του Φορέα που αφορούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2017-2030 (π.χ. εξειδίκευσης των κατευθύνσεων αναπτυξιακής στρατηγικής του Φορέα),
 3. Η προετοιμασία εισηγήσεων προς τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2017-2030, καθώς και η επεξεργασία και εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.
 4. Η προετοιμασία Συνεδρίων και τυχόν άλλων εκδηλώσεων με υλικό προερχόμενο από τη μελέτη (ημερίδες, κ.λ.π.) και η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων τους, στα πλαίσια της αποτύπωσης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
 5. Αποτελεσματική διαβούλευση με τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη συν-διαμόρφωση των βασικών αναπτυξιακών στόχων του Φορέα στους επιμέρους τομείς παρέμβασης για την περίοδο 2017 – 2030.
 6. Ανάπτυξη / τεκμηρίωση / παρακολούθηση του διαλόγου με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους κυρίως στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συμμετέχουν στο σχεδιασμό της περίοδο 2017 – 2030 στο πλαίσιο θεματικών ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό.
 7. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Φορέα για την προγραμματική περίοδο 2017 – 2030.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη του τελικού κειμένου του Στρατηγικού Προγράμματος του Φορέα, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, στοιχεία των ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε συμπληρωματικούς τομείς παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., όπως ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας,  ΕΤΑΠ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ.».

 

Β.  Παραδοτέα

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλει τα παρακάτω αναφερόμενα παραδοτέα:

Π 1 :  Προ - Σχέδιο Στρατηγικού Προγράμματος του Φορέα για την περίοδο  2017 – 2030 (σε μορφή 1ης μηνιαίας έκθεσης) 

Π 2 :  Ενδιάμεση  Έκθεση Προόδου (σε μορφή 2ης μηνιαίας έκθεσης)  

Π 3 :  Τελικό Σχέδιο Στρατηγικού Προγράμματος του Φορέα για την περίοδο  2017 – 2030 (Παράδοση σε μορφή 3ης  μηνιαίας έκθεσης μετά την έγκριση του σχετικού προγράμματος από το Όργανο Διοίκησης του Φορέα)

 Οι Μηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου (ημερολογιακού) από την λήξη του μήνα.

Π 4 : Τελική του Συμβούλου, σε σχέση με την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και στην παροχή λοιπών adhoc υπηρεσιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου.

Η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία  λήξης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

Ο Σύμβουλος μπορεί να υποβάλλει ειδικές - έκτακτες Εκθέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες μπορούν να προέρχονται είτε από έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, είτε από πρωτοβουλία του Συμβούλου.

Η υποβολή των παραπάνω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή (σε cd),

Τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τμηματικά και έγκαιρα και βάση των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται κάθε φορά από το όργανο Διοίκησης του Φορέα.

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου, που συγκροτήθηκε με  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις

Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prokiryxi_endiaferontos.pdf559.98 KB